Z£OCENIE

Z£OCENIE
Z³ocenie to proces artystyczny, poprzez który pokrywa siê, w tradycyjny sposób, powierzchniê cienk¹ warstw¹ b³onki z³ota.Gruboœæ jednego z³otego p³atka jest mikroskopijna: statuetka Maryi Panny z Dzieci¹tkiem (ponad 11 m) jest ca³kowicie wykonana z poz³acanej miedzi z u¿yciem z³otych p³atków. Jednak¿e, do jej wykonania, potrzebnych by³o oko³o 500 g z³ota.Poni¿ej proponujemy 2 wersje prawdziwych z³otych p³atków oraz jeden model p³atków- imitacji z³ota: te ostatnie przypominaj¹ zwodniczo prawdziwe p³atki z³ota, pomimo tego, ¿e nie zawieraj¹ go w ¿adnej mierze. Nasze p³atki- imitacje z³ota, o wiele tañsze od p³atków oryginalnych, to cienkie metalowe p³atki, na bazie miedzi i cynku.Ka¿dy produkt jest sprzedawany w karnetach po 25 p³atków. Jako pojedyncze p³atki lub jako pe³en arkusz.Na stronie produktu znajdziesz równie¿ 3 techniki aplikacji.
Blog
Nie dodano kanału RSS Zobacz wszystkie artykuły
LAKIERY