Nasze kategorie

Warunki użytkowania

Niniejsze warunki sprzedaży są uzgadniane pomiędzy, z jednej strony STARDUSTCOLORS SAS, zwanym dalej „Stardustcolors”, a z drugiej strony każdą osobą fizyczną lub prawną, która chce kupować bezpośrednio lub zamawiać za pośrednictwem strony Stardustcolors.com, zwanej dalej jako „Kupujący”.

Obiekt

Poniższe warunki sprzedaży mają na celu określenie stosunków umownych między Stardustcolors a Kupującym, a także warunków mających zastosowanie do każdego zakupu dokonanego za pośrednictwem komercyjnej strony internetowej www.stardustcolors.com, niezależnie od tego, czy Kupujący jest profesjonalistą, czy konsumentem.

Nabycie towarów lub usług za pośrednictwem tej strony oznacza, że Kupujący akceptuje niniejsze warunki sprzedaży bez zastrzeżeń.

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają pierwszeństwo przed innymi warunkami, które nie zostały wcześniej wyraźnie uzgodnione przez Stardustcolors.

Stardustcolors zastrzega sobie prawo do zmiany warunków w dowolnym momencie. W takim przypadku obowiązującymi warunkami będą te obowiązujące w dniu złożenia zamówienia przez Kupującego.

Charakterystyka sprzedawanych towarów i usług

Produkty i usługi do sprzedaży są wymienione w katalogu opublikowanym online na stronie stardustcolors.co.uk

Zdjęcia i prezentacje produktów wymienionych w katalogu doskonale oddają prawdziwy charakter prezentowanych produktów.

Ważność ofert

W przypadku obciążenia lub windykacji w związku z zamówieniem niedostępnej pozycji StardustColors zobowiązuje się wystawić notę kredytową lub zwrot Kupującemu w terminie 14 dni. Sklep StardustColors zobowiązuje się do powiadomienia e-mailem kupującego, który złożył zamówienie na niedostępny towar.

Przegląd produktów

Do każdego produktu dołączony jest opis i instrukcje stosowania sporządzone przez dostawcę; Kupujący może na żądanie mieć dostęp do kart charakterystyki dostawcy.

StardustColors prezentuje i opisuje swoje produkty z największą starannością, aby jak najlepiej poinformować klienta. Możliwe jest jednak pojawienie się błędów na stronie, co Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje. W każdym przypadku, w przypadku niezgodności produktu dostarczonego z jego opisu na stronie, Kupujący może albo skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, albo wdrożyć gwarancję zgodności StardustColors, która w razie potrzeby dokona wymiany lub zwróci (w całości lub część) zafakturowany produkt

Zasady płatności

Ceny

Ceny podane na stronie internetowej zawierają wszystkie podatki i są w euro dla użytkowników zarejestrowanych we Francji i Europie. Ceny podane na stronie nie zawierają podatków i są w euro dla użytkowników zarejestrowanych we francuskich departamentach i terytoriach zamorskich (poza Unią Europejską)

Każda zmiana stawki może mieć odzwierciedlenie w cenie towarów lub usług.

Stardustcolors zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie, przy czym jedyną ceną obowiązującą Kupującego będzie cena podana w katalogu w dniu złożenia zamówienia.

Ceny nie zawierają kosztów realizacji zamówienia, transportu i dostawy.

Zamówienia

Kupujący chcący kupić produkt lub usługę musi:

- wypełnić formularz identyfikacyjny, w którym wskaże wszystkie wymagane dane kontaktowe lub poda swój numer klienta, jeśli istnieje;

- wypełnić formularz zamówienia online, podając wszystkie referencje wybranych produktów lub usług;

- potwierdzić swoje zamówienie po jego weryfikacji;

- dokonać płatności na przewidzianych warunkach;

- potwierdzić zamówienie i płatność.

Potwierdzenie zamówienia wiąże się z akceptacją niniejszych warunków sprzedaży, uznaniem ich pełnej znajomości i rezygnacją ze stosowania własnych warunków zakupu lub innych.

Wszystkie podane dane i zarejestrowane potwierdzenie będą dowodem transakcji. Potwierdzenie uważa się za podpis i akceptację transakcji.

Płatność jest wymagana w momencie składania zamówienia.

Płatności będą dokonywane następującymi sposobami płatności:

przez przelew bankowy

kartą kredytową, poprzez bezpieczny system MERCANET, który szyfruje przesyłane informacje za pomocą oprogramowania, zapewniając, że żadna osoba trzecia nie będzie mogła ich odczytać podczas transmisji przez sieć

przez PayPal

Faktura

Faktura jest dołączona do przesyłki. Na życzenie Kupującego duplikat zostanie mu przesłany drogą elektroniczną lub listownie.

Prawo odstąpienia od umowy

Kupującym, osobom fizycznym nieprofesjonalnym, przysługuje ustawowe opóźnienie w odstąpieniu od dostawy wynoszące 14 dni (dni robocze) od dostarczenia zamówienia do zwrotu produktu sprzedawcy w celu wymiany lub zwrotu (zwrot nowych produktów, nieotwartych i w ich oryginalnym opakowaniu, bez jakiejkolwiek degradacji, przesyłka polecona za potwierdzeniem odbioru) na adres: StardustColors, ZA Tesan Plan Sud, 30126'

St laurent des Arbres, bez kary, z wyjątkiem kosztów powrotu. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy StardustColors zwróci Kupującemu całą zapłaconą kwotę (koszty wysyłki i towary) tak szybko, jak to możliwe i nie później niż 14 dni od dnia, w którym to prawo zostało wykonane. Zwrot może nastąpić w formie not kredytowych, jeżeli Kupujący zgodził się na taki sposób spłaty.

Powyższa zasada nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

W przypadku następujących zakupów na odległość nie obowiązuje okres karencji:

- Przedmioty sprzedawane zapieczętowane (butelki i puszki z farbami), jeśli są otwarte

- Produkty z efektami specjalnymi produkowane w specjalnych opakowaniach i w ilościach większych niż 1 litr (w naszym magazynie nie ma produktów z efektami powyżej 1 litra na kolor), produkty zindywidualizowane (kolory, wersja itp.) Oraz preparaty specjalne, których nie ma w naszym katalogu . ,

- Produkty wrażliwe na temperaturę (termochromowe), na światło (fotochromowe, czarne światło, chromowane materiały eksploatacyjne) i na powietrze (utwardzacze)

- Sprzęt chromowy, maszyna, wąż, pistolet natryskowy (utrata gwarancji zgodności dotyczącej czystości chemicznej)

- Pigmenty

Zwrot kosztów wysyłki:

W przypadku paczek, które nie zostały dostarczone do ostatecznego odbiorcy z następujących powodów: NFTA (nie znaleziono pod tym adresem) nieodebrane lub odrzucone: W takich przypadkach StardustColors może zastrzec sobie prawo do zwrotu kosztów z wyłączeniem kosztów wysyłki zamówienia i nie do ponownego wysłania zamówienia w przypadku zidentyfikowania kilku NFTA.

* Błędny adres: Błąd w adresie wysyłki podanym przez Kupującego.

* NFTA: paczki zwrócone przez dostawcę usług kurierskich oznaczone jako: Nie znaleziono pod tym adresem. Po otrzymaniu i zaakceptowaniu Twojej przesyłki przez nasze usługi StardustColors skontaktuje się z Kupującym drogą mailową i telefoniczną. Zgodnie z życzeniem Kupującego Stardustcolors zwróci zamówienie Kupującemu (koszt wysyłki w pełni obciąży klienta bez rabatu ilościowego), jeśli produkt jest nadal dostępny lub dokona zwrotu zamówienia bez kosztów wysyłki.

* BEZ ODPOWIEDZIALNOŚCI: Paczki, które nie zostały odebrane przez klienta na poczcie lub w punkcie dostawy w wyznaczonym terminie. Po otrzymaniu i zaakceptowaniu Twojej przesyłki przez nasze usługi StardustColors skontaktuje się z Kupującym drogą mailową i telefoniczną. Zgodnie z życzeniem Kupującego Stardustcolors zwróci zamówienie Kupującemu (koszt wysyłki w pełni obciąży klienta bez rabatu ilościowego), jeśli produkt jest nadal dostępny lub dokona zwrotu zamówienia bez kosztów wysyłki.

* ODMOWA: zwroty z powodu „ODWRÓCENIA” z powodu: Nieuszkodzona paczka odrzucona w momencie dostawy. W takim przypadku Stardustcolors zwraca pieniądze za zamówienie z wyłączeniem kosztów wysyłki.

Roszczenie:

W przypadku jakichkolwiek reklamacji skontaktuj się ze StardustColors pod adresem e-mail info@stardustcolors.com lub za pośrednictwem Infolinii pod numerem +33 466506166 (standardowa cena połączenia)

Dostawy

Dostawy są realizowane pod adres wskazany w formularzu zamówienia, który może znajdować się tylko w uzgodnionym obszarze geograficznym.


Obowiązki informacyjne StardustColors

Sprzedawca przekaże e-mailem potwierdzenie zarejestrowanego zamówienia.

Uszkodzony pakiet

Gdy paczka zostanie dostarczona uszkodzona, samo przyjęcie i otwarcie jej powoduje utratę możliwości reklamacji u przewoźnika.

Opóźniona dostawa:

Terminy dostaw podane są wyłącznie w celach informacyjnych; w przypadku opóźnienia w dostawie, w przypadku przekroczenia maksymalnego terminu dostawy, Kupujący może podjąć decyzję o anulowaniu zamówienia. Kupujący ma 60 dni, licząc od pierwotnie zaplanowanego terminu dostawy, na zgłoszenie żądania anulowania zamówienia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Sprzedaż zostanie anulowana po otrzymaniu twojego listu przez StardustColors, chyba że dostawa nastąpiła między wysłaniem a odebraniem twojej poczty. W przypadku anulowania sprzedaży StardustColors musi zwrócić Kupującemu wszystkie zapłacone kwoty, w tym opłaty za wysyłkę, nie później niż 30 dni.

Nieodebrana paczka:

Przesyłki te nie podlegają przepisom dotyczącym prawa do odstąpienia od umowy: nie zostały odebrane przez klienta ani do punktu dostawy w wyznaczonym terminie. W takim przypadku, zgodnie z życzeniem Kupującego, Stardustcolors zwróci zamówienie Kupującemu (koszt wysyłki w pełni obciąży klienta bez rabatu ilościowego), jeśli produkt jest nadal dostępny lub dokona zwrotu zamówienia bez kosztów wysyłki.

Gwarancja

- Ukryte wady, wadliwe produkty i problemy związane z aplikacjami:

Wszystkie produkty dostarczone przez sprzedawcę są objęte gwarancją prawną przewidzianą w artykułach 1641 i następnych francuskiego kodeksu cywilnego: Sprzedawca ma prawo do gwarancji z tytułu ukrytych wad rzeczy sprzedanej, które czynią ją niezdatną do użytku, do którego były przeznaczone lub które osłabiają to użytkowanie, że Kupujący nie nabyłby ich lub tylko dałby za nie niższą cenę, gdyby o nich wiedział.

Stardustcolors jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkty są zgodne ze specyfikacjami i odpowiednimi właściwościami wynikającymi z opisu produktu. Stardustcolors zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu w celu uwzględnienia najnowszych osiągnięć technologicznych lub zmian w wymaganiach prawnych.

Jeżeli zmiany te mają niewielki lub żaden wpływ na użytkowanie i właściwości produktu, nie należy ich ujawniać Kupującemu. Towar musi zostać sprawdzony po otrzymaniu przez Kupującego pod kątem wad. Oczywiste wady należy zgłosić pisemnie lub pocztą elektroniczną w ciągu 6 dni od otrzymania towaru. Zgłoszenie musi szczegółowo opisywać charakter i zakres szkody, w tym zdjęcia i szczegóły zamówienia.

Stardustcolors nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane niewłaściwą obsługą lub przechowywaniem towarów, modyfikacjami spowodowanymi przez Kupującego lub osoby trzecie, przez osoby niezatwierdzone przez Stardustcolors. W tym celu należy zachować wadliwe produkty i, w stosownych przypadkach, zwrócić je do zbadania tylko wtedy, gdy wymaga tego Stardustcolors. Jeżeli wada zostanie potwierdzona lub w przypadku braku audytu ze strony Stardustcolors.com, Stardustcolors ponosi odpowiedzialność za wadę, a wadliwy produkt zostanie bezpłatnie wymieniony. Inne roszczenia, takie jak koszty robocizny lub innych materiałów lub koszty części itp., Nie mogą być zgłaszane przez Kupującego, ponieważ Kupujący ma obowiązek przetestować zdolność sprzętu do zamierzonego zastosowania przed przetworzeniem. Na usunięcie wady lub dostarczenie do wymiany, StardustColors będzie mieć 30 dni od otrzymania wadliwego produktu. Jeżeli StardustColors nie może znaleźć rozwiązania wady w tym okresie, StardustColors ma obowiązek poinformować o tym Kupującego. Kupujący ma prawo, według własnego wyboru, zażądać zwrotu pieniędzy za przedmiot. Roszczenia gwarancyjne przedawniają się po 12 miesiącach od otrzymania towaru przez Kupującego.

Biorąc pod uwagę, że wszystkie informacje dotyczące produktów są wyraźnie wyszczególnione na stronach serwisu, że Kupujący zna specyfikę niektórych produktów do efektów specjalnych, które w związku z tym mogą być bardziej narażone na warunki zewnętrzne (temperatura, ekspozycja na promieniowanie UV) oraz że StardustColors nie może kontrolować warunków aplikacji (sposób aplikacji, przestrzeganie instrukcji aplikacji, stosowanie produktów innych marek - Bazy, podkłady i lakiery nawierzchniowe), StardustColors nie daje gwarancji dobrego działania w czasie lub dobrej odporności na warunki zewnętrzne oferowanych do sprzedaży produktów .

Stardustcolors zaleca nakładanie swoich produktów z podkładami i nawierzchniowo StardustColors,

i nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z niezgodności swoich produktów z produktami innej marki.

Pomoc techniczna

Wsparcie techniczne i porady, których udzielamy, są udzielane w dobrej wierze i bez gwarancji.

Wszystkie dane i informacje o wyrobie, przetwarzaniu i zastosowaniu nie zwalniają Kupującego z obowiązku zbadania towaru w celu określenia jego przydatności do zamierzonego zastosowania i procesu.

Obejmuje to w szczególności testowanie lakierów przed malowaniem ostatecznej aplikacji, na przykład poprzez przygotowanie modelu lub próbki natrysku.

stardustcolors.de nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności ani winny rażącego zaniedbania na podstawie jego wyłącznej konsultacji technicznejOdpowiedzialność

Sprzedawca w procesie sprzedaży online jest związany jedynie zobowiązaniem do środków i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z Internetu, takie jak utrata danych, wtargnięcie, wirus lub zakłócenie usługi lub inne nieumyślne problemy.

Stosowanie, użytkowanie i przetwarzanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność Kupującego.

W przypadku zaniedbania lakiernia lub wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie zobowiązań umownych.

Stardustcolors nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania, przetwarzania i utylizacji produktów.

W każdym przypadku odpowiedzialność Stardustcolors za szkody nie może przekroczyć wartości dostarczonego towaru.

Naprawa / stosowanie / bezpieczeństwo / ochrona środowiska

Produkty Stardustcolors są przeznaczone wyłącznie do malowania samochodowego, przemysłowego lub dekoracyjnego. Instrukcje techniczne dotyczące stosowania na puszkach, a także w arkuszach danych na stronie Stardustcolors.com

należy przestrzegać, a także informacji i wskazówek bezpieczeństwa dotyczących ochrony zdrowia i środowiska, a także zawartych w kartach charakterystyki.

Stardustcolors nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w przypadku naruszenia tych zasad przez użytkownika lub osoby trzecie.

Za przestrzeganie obowiązujących przepisów ochrony środowiska i właściwe usuwanie pozostałości, puste pojemniki odpowiada Kupujący.

Produkty należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i nieupoważnionych osób trzecich oraz w bezpiecznym miejscu.Stardustcolors zdecydowanie zaleca stosowanie środków ochrony osobistej (respirator, gogle, rękawice, odzież)

Dane osobiste

Zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 1978 r. O przetwarzaniu danych, bazach danych i wolności, informacje o danych osobowych Kupujących mogą być przetwarzane za pośrednictwem systemów zautomatyzowanych. Kupujący mogą sprzeciwić się ujawnieniu swoich danych kontaktowych, powiadamiając Stardustcolors. W ten sam sposób Kupujący mają prawo wglądu i poprawiania dotyczących ich danych, zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 1978 roku.

Archiwizacja - dowód

Stardustcolors będzie archiwizować zamówienia i faktury za pomocą bezpiecznego i trwałego systemu, który zawiera dokładną kopię oryginału zgodnie z art. 1348 francuskiego kodeksu cywilnego.

Rejestry komputerowe Stardustcolors będą uważane przez strony za dowód komunikacji, zamówień, płatności i transakcji zachodzących między nimi.


Menu

Top